Asiakasrekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Agromaster Oy (y-tunnus 1110214-1)
(jäljempänä ”Agromaster”, ”me” tai ”meidän”)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Petri Hämäläinen, Portinkatu 8, 53830 Lappeenranta, 0207413322

Rekisterin nimi

Agromaster Oy:n asiakasrekisteri

Yleiset ehdot

Näitä Agromaster Oy:n asiakasrekisterin rekisteriehtoja (jäljempänä “Rekisteriseloste”) sovelletaan Agromaster Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuihin henkilötietoihin.
Asiakastietojen käsittelyssä tavoitteenamme on mahdollisimman laadukkaan palvelun tarjoaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Emme kerää asiakkaistamme tarpeetonta tietoa ja tiedostamme vastuumme asiakkaidemme ja heidän sidoshenkilöidensä yksityisyyden suojaamisesta.

Rekisterin tietosisältö

Tallennamme asiakkaistamme ja asiakkaan ollessa muu kuin luonnollinen henkilö, kyseisen asiakkaan yhteyshenkilöistä ja muista mahdollisista asiakassuhteen hoitamisen kannalta relevanteista henkilöistä ja muista sidoshenkilöistä (kukin jäljempänä ”Rekisteröity”), seuraavat tiedot:

(i)      Nimi
(ii)     Titteli
(iii)    Osoite (asiakkaan toimipisteen osoite ja tarvittaessa myös henkilön kotiosoite).
(iv)    Asiointikieli
(v)     Sähköpostiosoite
(vi)    Puhelinnumero
(vii)   Asiakkaan tai Rekisteröidyn itsensä antamat lisätiedot.
(viii)  Muut mahdolliset asiakkuuden hallintaan liittyvät tiedot, kuten relevantti asiakashistoria ja tarpeelliset tiedot liittyen laskutukseen ja perintään.

 


 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme Rekisteröidyistä keräämiämme tietoja; (i) palveluiden toimittamiseen ja tilaamiseen liittyen; (ii) palvelumme ja viestintämme personointiin, suositteluihin sekä markkinoinnin kohdentamiseen; (iii) palveluita koskevaan asiakaspalveluun ja asiakasviestintään, kuten lähettääksemme viestejä, muistutuksia, teknisiä tiedotteita, päivityksiä ja meiltä pyydettyä informaatiota; (iv) lähettääksemme Rekisteröidyille markkinointi-, mainos- ja myynninedistämisviestejä sekä muuta informaatiota, jonka katsomme kiinnostavan heitä, mukaan lukien meitä, palvelujamme tai yhteiskampanjoiden ja -palveluiden yleistä myynninedistämistä koskevaa informaatiota; (v) palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen; (vi) suoramarkkinointiin Rekisteröidyn antamien suostumusten ja kieltojen mukaisesti; (vii) markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen; (viii) yhteydenpidon tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden varmistamiseen; (ix) riskiarvioiden suorittamiseen ja meihin kohdistuvien väärinkäytösten ennalta ehkäisemiseen ja tutkimiseen; (x) liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen; (xi) tuoteinformaatioiden toimittamiseen työturvallisuuteen ja laitteiden käyttöä koskeviin ominaisuuksiin liittyen; ja (xii) muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin sekä ratkaistaksemme mitkä tahansa meidän ja kenen tahansa asiakkaan välillä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet sekä toimeenpannaksemme kolmansien osapuolten kanssa solmimamme sopimukset.

Mikäli Rekisteröity luovuttaa meille asiakasviestinnän yhteydessä sähköiset yhteystietonsa, kuten sähköpostiosoitteensa, katsomme, että hän on antanut yksiselitteisen suostumuksensa kohdistaa häneen yllä kuvattua viestintää myös sähköisiä kanavia hyödyntäen.

Yksittäisten, ennakolta yksilöityjen ja lyhytaikaisten kampanjoiden tarkoituksiin tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista voidaan informoida lisäksi kampanjakohtaisilla rekisteriselosteilla. Kampanjoiden puitteissa kerätyt tiedot hävitetään välittömästi niiden kampanjaan liittyvän käyttötarkoituksen lakattua.

 


 

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat Rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot sekä asiakaspalvelun, tarjousten, yhteydenottopyyntöjen, takuurekisteröintien, reklamaatioiden, jälleenmyynnin sekä tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä muodostuneet tiedot. Lisäksi voimme Rekisteröidyn suostumuksella sekä lakiin perustuen hankkia tai ottaa vastaan Rekisteröityyn liittyviä tietoja kolmansilta tahoilta, kuten viranomaisilta, esimerkiksi viestinnän laadun parantamiseksi ja tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi.

 


 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Agromaster Oy:n asiakasrekisteristä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia.

Agromaster voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa kolmansille tahoille, esimerkiksi viranomaisille.

Emme luovuta henkilötietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai siihen ei ole Rekisteröidyn suostumusta esimerkiksi välittääksemme rekisteröidyn palvelupyynnön EU/ETA ulkopuoliselle yhteistyötahollemme. Tällöin rekisterinpitäjänä huolehdimme riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 


 

Evästeiden käyttö

Agromaster Oy:n verkkosivuilla ja vastaavilla sähköisillä alustoilla voidaan käyttää evästeitä. Evästeillä kerättyjen tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä. Käyttäjä voi halutessaan selainohjelmansa asetuksista valita eväste-toiminnon poiskytkemisen. Emme kuitenkaan voi taata, että alustamme toimivat moitteetta evästeiden pois kytkemisen jälkeen, sillä evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 


 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja voidaan säilyttää Agromaster Oy:n omalla fyysisellä alustalla sekä ulkopuolisen palveluntarjoajan sähköisesti tarjoamassa pilvipalvelussa. Ulkopuolista palveluntarjoajan palveluita käytettäessä Agromaster edelleen vastaa rekisterinpitäjänä Rekisteröidyn oikeuksia koskevista toimenpiteistä. Riippumatta siitä, säilytämmekö ja käsittelemmekö tietoja omassa vai ulkoistetussa ympäristössä, vastaamme rekisterinpitäjänä siitä, että tietoturva on asianmukaisesti järjestetty ja henkilötiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta suojakeinoin, kuten salasanoin ja käyttöoikeusrajoituksin.

Teemme parhaamme sekä toteutamme ja päivitämme jatkuvasti toimiamme suojataksemme henkilötiedot luvattomalta käytöltä, tuhoamiselta tai muuttamiselta. Toimimme yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa taataksemme Rekisteröidyille sovellettavien lakien mukaisen tietosuojan. Tästä huolimatta aina tulee muistaa, ettei esimerkiksi verkossa mikään tieto ei ole täysin luotettavaa ja turvassa.

 


 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot esittämällä asiasta yksilöity nimenomainen pyyntö.

 


 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään henkilötietorekisterissämme oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia.

 


 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity voi antaa ja peruuttaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisen sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen ilmoittamalla asiasta tässä rekisteriselosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilöllemme.

Lisäksi Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden toteuttamiseen tai asiakassuhteen hoitoon liittyvää viestintää.

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 1.3.2017. Agromaster Oy varaa oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti.

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tuotteisiimme tai palveluihimme liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Mikäli yhteydenotto koskee nimenomaan yksityisyyden suojaa, pyydämme ystävällisesti olemaan yhteydessä tässä Rekisteriselosteessa nimettyyn yhteyshenkilöön.